کامبیز دانشمند

مدیریت دپارتمان اصلاح ساختارهای مالی

فعال بازار سرمایه و از مدیران خوشنام مالی در بازار سرمایه.