حسین حسن زاده

مدیریت دپارتمان آموزش و پژوهش

از فعالان حوزه دانشگاه و بازار سرمایه.