خانم علمایی

مدیریت دپارتمان ارتباظ با مشتریان

از مدیران قدرتمند در حوزه مدیریت امور مشتریان.