دکتر مهدی الهی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

بنیانگذار و موسس سامان سرمایه پارسیان امین . از مدیران بازار سرمایه از سال ۱۳۸۶ در بازار فعالیت دارد.