مسعود مددی

مدیریریت دپارتمان بازاریابی

آشنا با بازار سرمایه و از مدیران مطرح صنایع کشور.