دانیال دانشمند

مدیر داخلی - فن آوری اطلاعات

نیروی بخش فن آوری اطلاعات و مدیر داخلی مجموعه سامان سرمایه امین.