خدمات پارسیان امین

  • اصلاح ساختار شرکت های سهامی خاص با هدف ورود به بازار سرمایه

    متخصصین مالی سامان سرمایه امین با قرارگیری در کنار شرکت های سهامی خاص با آنها در جهت استاندارد سازی تعامل کرده و اقدام به اصلاح ساختارهای مالی مورد پذیرش ناظرین بازار سرمایه را انجام میدهند.

  • بروز رسانی ارزش واقعی سهام شرکت ها

    کشف پتانسیل های نهفته در دل شرکت های سهامی خاص و بروز رسانی آنها و در نتیجه با ارزش شدن شرکت های مورد نظر.

  • ساماندهی سرمایه شرکت ها با راهبری تامین مالی مشارکتی

    چیدمان سرمایه شرکت ها بصورت استاندارد برای تامین مالی مشارکتیشرکت های سهامی خاص