خدمات پارسیان امین

  • تأمین سرمایه در گردش با استفاده از متدهای تأمین مالی مـشارکتی

  • جذب شـریک خوب و همراه متناسب با زنجیره ارزش شرکت

  • ارائه خدمات تخصصی برای ایجاد ساختارهای مالی استاندارد با هدف ورود به بـازار سـرمایه