درباره پارسیان امین

شرکت پارسیان امین از سال 1380 با "نام کامل" شركت مشاوره، خدمات مالی و سرمایه گذاری پارسیان امین (سهامی خاص) در اداره ثبت شركتهای تهران به شماره 181428 به ثبت رسید . این شرکت با برخورداری از کادری مجرب، نخبه و با تحصیلات عالی در زمینه حمایت از شرکت های کوچک و متوسط شروع بکار نمود . متعاقباً در یک نوبت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/5/1394 تغيير نام با نام شرکت مشاوره و خدمات سرمایه گذاری بازرگانی پارسیان امین (سهامی خاص) به ادامه فعالیت پرداخته است.


همکاران تجاری